Μικροδάνεια

Δυνατότητα χορήγησης μικροδανείων σε υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ετήσιος τζίρος έως 2 εκ €),  καθώς και startups (minimum λειτουργίας 6 μήνες).  Τα μικροδάνεια χορηγούνται σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, ως τον αρχικό μας τραπεζικό συνεργάτη, και από τις αρχές του 2017 με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.

Τα μικροδάνεια αφορούν οικονομικές ενισχύσεις τοκοχρεωλυτικής μορφής, ύψους από 1.000 έως και 25.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής έως 5 έτη. Ωφελούμενοι είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους Νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες και δεν εμφανίζουν βεβαρυμένο ιστορικό όπως αυτό απεικονίζεται στα αρχεία της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ»

Οι αξιολογήσεις και οι αποφάσεις δανειοδότησης στηρίζονται όχι μόνο στα προσκομισθέντα οικονομικά στοιχεία, αλλά και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά του δανειολήπτη όπως χαρακτήρας, ικανότητες, προσωπική δέσμευση, ακεραιότητα και εμπειρία. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται σε απόλυτο συνδυασμό με την επιχειρηματική ιδέα και με ένα ρεαλιστικό σχέδιο για το πώς ο δανειολήπτης θα χρησιμοποιήσει το χρηματοδοτούμενο ποσό. Σκοπός είναι να δημιουργηθούν επαρκείς ταμειακές εισροές, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αποπληρωθεί το δάνειο χωρίς προβλήματα.

Το επιτόκιο κυμαίνεται μεταξύ 6-8%, δεν απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις αλλά είναι απαραίτητη η ύπαρξη εγγυητή.

Μικροδάνεια – Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες

  • Αγορά εξοπλισμού και μηχανημάτων (καινούριων και μεταχειρισμένων)
  • Αγορά επαγγελματικού οχήματος
  • Αγορά λογισμικού
  • Αγορά α’ υλών ή/και εμπορευμάτων
  • Μικρές κτιριακές επεμβάσεις
  • Λοιπές δαπάνες (π.χ. έξοδα προβολής, ενοικίων, κ.α.)

 

  • Σημείωση: το ποσό που εκταμιεύεται μεταφέρεται απευθείας στους προμηθευτές μέσω της συνεργαζόμενης Τράπεζας με την προσκόμιση σχετικού παραστατικού (τιμολόγιο ή προτιμολόγιο) για να εξασφαλιστεί ότι το ποσό χρησιμοποιείται για τις δαπάνες που έχουν εγκριθεί.

 

Ενδεικτικά Παραδείγματα

Για δάνεια με επιτόκιο 7%+0,6% εισφορά Ν.128

  • Για ποσό δανείου 25.000€ και διάρκεια αποπληρωμής τα 5 χρόνια, η μηνιαία δόση θα είναι 502,14€ και συνολικά έξοδα Τράπεζας 203€.
  • Για ποσό δανείου 15.000 και διάρκεια αποπληρωμής τα 5 χρόνια η μηνιαία δόση θα είναι 301,28€ και συνολικά έξοδα Τράπεζας 203€.
  • Για ποσό δανείου 8.000€ και διάρκεια αποπληρωμής τα 3 χρόνια η μηνιαία δόση θα είναι 249,22€ και συνολικά έξοδα Τράπεζας 153€.

 

Ενδιαφέρεστε για μικροδάνειο; Ξεκινήστε με δύο απλά βήματα.