Disclaimer:
Το microSTARS αποτελεί σήμερα την συνέχεια ενός πιλοτικού διασυνοριακού έργου, με στόχο την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, μέσω της δυνατότητας χορήγησης μικροπιστώσεων, το οποίο ξεκίνησε να υλοποιείται από το «Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)». To «ΚΕΠΑ», λειτουργεί ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, που διέπεται και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Το ΚΕΠΑ, στο πλαίσιο του «microSTARS», δεν εκτελεί οποιαδήποτε από τις απαριθμούμενες στο άρθρο 9 ν. 4261/2014 εργασίες. Η τελική έγκριση και εκταμίευση των δανείων, στο πλαίσιο του «microSTARS» γίνεται πάντοτε από τις Συνεργαζόμενες Τράπεζες, οι οποίες αποτελούν νομίμως αδειοδοτημένα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα. Το τελικό επιτόκιο δανεισμού, τα έξοδα προμήθειας (εάν και εφόσον υπάρξουν), το ελάχιστο ύψος αγοράς συνεταιριστικών μεριδίων και όλες οι συναφείς επιβαρύνσεις, θα προσδιορισθούν μετά το πέρας της αξιολόγησης της κάθε αίτησης, ανάλογα με το πιστωτικό προφίλ του αιτούμενου δανειολήπτη/τριας. Σε κάθε περίπτωση, πριν την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για το σύνολο των όρων της δανειακής σύμβασης. Παρότι το «ΚΕΠΑ» εντατικοποιεί τις προσπάθειές του, ώστε να παράσχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, η παρούσα ηλεκτρονική αίτηση αποτελεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας έγκρισης της αίτησης χορήγησης μικροπιστώσεων. Το ΚΕΠΑ δεν υπέχει, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε εγγυοδοτική ή οποιασδήποτε άλλης φύσης ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τη σύμβαση δανείου, που τυχόν εγκριθεί.
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποβάλλοντος αίτηση μικροδανείου στην online πλατφόρμα του microSTARS υπόκειται στους όρους της παρούσας δήλωσης προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Με την καταχώρηση του αιτήματος εγγραφής στην πλατφόρμα, νοείται ότι αποδέχεστε τους παρακάτω όρους, διατηρώντας πλήρως τα δικαιώματα εναντίωσης ή τις σχετικές πρόνοιες τις εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας δήλωσης. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.
Τα προσωπικά στοιχεία δεδομένων κάθε υποβάλλοντος στην online πλατφόρμα του microSTARS συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο επειδή αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν, με σκοπό τη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την λήψη μικροδανείων, για τις ανάγκες αξιολόγησης του αιτήματος και για τον απολύτως αναγκαίο προς τούτο χρόνο. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται εν προκειμένω είναι τα ακόλουθα: Ονοματεπώνυμο, Φύλο, Διεύθυνση στην Ελλάδα, Πόλη, Ημερομηνία γέννησης, Ηλικία, Τηλέφωνο (κινητό & σταθερό προσωπικό & της επιχείρησης), E-mail, ΑΦΜ, ΑΔΤ, Οικογενειακή Κατάσταση, Στοιχεία επαγγελματικής και επιχειρηματικής εμπειρίας
Το ΚΕΠΑ δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των αιτούντων σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την λήψη μικροδανείων, χωρίς τη συγκατάθεσή των αιτούντων, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Το ΚΕΠΑ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν υποβάλει οι αιτούντες, πέρα από τους λόγους υποβολής της αίτησης λήψης μικροδανείου, τόσο για στατιστικούς λόγους, όσο και για λόγους εκπλήρωσης των καταστατικών σκοπών του. To KEΠΑ εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Επιπλέον, προσπαθούμε να διασφαλίζουμε ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων. Σύμφωνα με το Νόμο 2472/97, όπως ισχύει, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης. Έχετε δηλαδή το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αίτησης, πληροφόρηση για τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν. Περαιτέρω έχετε δικαίωμα να προβάλλετε, κατόπιν αιτήματος, αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, με ισχύ για το μέλλον. Επιπρόσθετα, έχετε, σύμφωνα με τις οικείες νομικές διατάξεις, δικαίωμα διόρθωσης, δέσμευσης (κλειδώματος) και διαγραφής των εν λόγω δεδομένων. Παρακαλούμε σ’ αυτές τις περιπτώσεις να απευθυνθείτε γραπτώς ή μέσω E-mail.