Όραμα & Αποστολή

Όραμα

Το όραμα του microSTARS είναι να καταστεί βιώσιμος πάροχος μικροδανείων -μικροπιστώσεων, εξασφαλίζοντας στους ωφελούμενους τις κατάλληλες οικονομικές και άλλες υπηρεσίες προκειμένου να στηρίξει την αειφόρα ανάπτυξή τους, την οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωσή τους, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων από αυτούς και τέλος να συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα.

Αποστολή

  1. να ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα των υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
  2. να προωθήσει τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων μέσω της παροχής μικροδανείων για όσους έχουν αποκλεισθεί ή/και στερούνται ευκαιριών χρηματοδότησης και μέσω αυτού να συμβάλει στην οικονομική τους ανάπτυξη και τη κοινωνική τους ενσωμάτωση.
  3. να παρέχει Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη των ωφελούμενων και την δημιουργία μετρήσιμου κοινωνικού αποτυπώματος

 

Δείτε τα αποτελέσματα των δράσεων μας για τα έτη 2018-2019
εδώ