Στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων του EIB Institute, το Alternative Finance Forum 2021

Change Tomorrow Today!
Ας αλλάξουμε το “αύριο”, ξεκινώντας “σήμερα”!

Με αυτό το moto, το EIB Institute έχει συμβάλλει τα τελευταία χρόνια στηρίζοντας καινοτόμες δράσεις, εκδηλώσεις, συνέδρια, δράσεις δικτύωσης κ.α., από τον ευρύτερο κοινωνικό-οικονομικό χώρο στην Ευρώπη, προκειμένου να ενθαρρύνει τη διάδοση της γνώσης και της καινοτόμου σκέψης σε ζητήματα που άπτονται του ενδιαφέροντος του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ΕΤΕπ.

Η ευγενική χορηγία και συνολική υποστήριξη από τo EIB Institute, το EIF, και το ΕΙΒ, του διεθνούς συνεδρίου Alternative Finance Forum 2021 που διοργανώσαμε ως ΚΕΠΑ και microSTARS για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2021, ήταν μεγάλη τιμή για τον οργανισμό μας!

Η πλήρης έκθεση του Ινστιτούτου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τις δράσεις του EIB Institute με θετικό κοινωνικό-οικονομικό αντίκτυπο ανά την Ευρώπη και τον κόσμο, είναι διαθέσιμη εδώ.