Ιστορικό

Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)

Το ΚΕΠΑ ιδρύθηκε το 1991 από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). Η νομική μορφή του ΚΕΠΑ είναι: Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Ιδιωτικού Δικαίου.

Το ΚΕΠΑ διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων και Προγραμμάτων. Ειδικά στον τομέα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, λειτουργεί αμφότερα ως εταίρος και ως επικεφαλής εταίρος.

To ΚΕΠΑ έχει καταξιωθεί ως μία δυναμική περιφερειακή δομή που προάγει την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη των ΜΜΕ. Παρέχει άμεσα τις υπηρεσίες της με απόλυτη διαφάνεια, αλλά και αποτελεσματικότητα.  Ταυτόχρονα, αποτελεί σημείο αναφοράς για τις επιχειρήσεις σε θέματα αναπτυξιακών δράσεων, καθώς και σε θέματα έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης για ευκαιρίες χρηματοδότησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Οι δύο βασικοί πυλώνες δραστηριοποίησης του ΚΕΠΑ αφορούν:

  1. Κοινωνικές Επενδύσεις: Ανάπτυξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Κοινωνικής Οικονομίας
  2. Επιχειρηματικότητα: Ανάπτυξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Η ιστορία του έργου microSTARS

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να ενισχύσει περαιτέρω τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με τις υπηρεσίες του, το ΚΕΠΑ άρχισε να διερευνά κατά την διάρκεια του έτους 2012, την πιθανότητα δημιουργίας ενός σχήματος Μικροχρηματοδότησης (Microfinance) για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.  Σε αυτή την κατεύθυνση, το ΚΕΠΑ υλοποίησε το 2015-2016 το έργο microSTARS, το οποίο αφορά παροχή Μικροδανείων και Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων), με την δημιουργία δύο Κέντρων Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς. Επιπλέον, από τον Μάιο του 2017, έχει θέσει σε λειτουργία την πρώτη online πλατφόρμα υποβολής αίτησης μικροδανείου (www.microstars.gr). Μελλοντικά, προσβλέπει στο να αποτελεί έναν μη τραπεζικό φορέα μικροπιστώσεων (microcredit), παρέχοντας τις υπηρεσίες του, στην επιχειρηματική κοινότητα της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η διοίκηση του ΚΕΠΑ πιστεύει ότι η παροχή μικροδανείων θα πρέπει πάντοτε να συνοδεύεται από υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης (Business Development Services).  Η χορήγηση απλά και μόνον ενός δανείου – δίχως ταυτόχρονη επαρκή επιχειρηματική υποστήριξη από τον ίδιο τον πάροχο, δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ενός μικρομεσαίου επιχειρηματία, ή ενός ανέργου στην προσπάθειά του να δημιουργήσει μία δική του επιχείρηση.  Η παροχή ενός μικροδανείου και υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης ταυτόχρονα, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα επιτυχίας.

Ο στόχος του microSTARS

Στόχος του έργου microSTARS ήταν να υποστηρίξει τις πολύ μικρές (έως 10 άτομα) και τις μικρές (έως 50 άτομα) επιχειρήσεις που εδρεύουν στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και να διευκολύνει την ίδρυση και ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων – startups, στην κατεύθυνση ενίσχυσης της παραγωγικότητας, κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητάς τους.  Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν δύο Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, μέσω των οποίων παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης (Business Development Services) όπως: